Adatkezelési tájékoztató 

a Detekteam csoportos játékkal kapcsolatos adatkezeléséhez 

1. Előzetes tájékoztatás az adatkezelés megkezdése előtt 

1.1 Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a Detekteam csoportos játékba regisztrált felhasználók azonosítása. 

1.2 Az adatkezelés jogalapja 

A személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulása alapján történik, a regisztráció önkéntes. Ön a regisztrációval kifejezetten hozzájárul a jelen tájékoztatóban meghatározott célok megvalósításához szükséges adatok kezeléséhez. 

1.3 A kezelt adatok fajtája, ideje 

A BOOKR Kids, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az Ön által a regisztráció során megadott adatokat, azaz az Ön 

– a családi és utónevét, 

– az iskola nevét, 

a város nevét, 

– az osztály nevét 

az irányadó jogszabályok szerint kezeli, nyilvántartja. 

Az adatokat a nyilvántartásban az Adatkezelő legfeljebb 2020. december 31-ig kezeli. Az adatokat az informatikai naplózási tevékenység céljából további 5 évig kezelheti az Adatkezelő. 

1.4 Adatkezelő és adatfeldolgozó neve 

Adatkezelő: Móra-BOOKR Kids Kft. Cím: 1066 Budapest, Jókai u. 6. 

Postacím: 1078 Budapest, István u 23-25. 

Telefonszám: +36 (1) 489-88-93 

E-mail cím: info@bookrkids.hu 

Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

2.1 A tájékoztatáshoz és a hozzáféréshez való jog 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1.4 pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől saját személyes adatainak vonatkozásában arról, hogy: 

– az adatkezelés folyamatban van-e, 

– milyen adatkezelési cél miatt, 

– milyen személyes adatokat, 

– milyen jogalapon, 

– milyen forrásból, 

– mennyi ideig kezeli, 

– az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, 

– kik azok a címzettek, akikkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják, 

– a jogokról és jogorvoslati lehetőségekről. 

Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti, és a kérelmezőt az általa megadott elérhetőségen keresztül írásban értesíti. 

2.2 A helyesbítéshez való jog 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1.4 pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az Adatkezelő a kérelmében foglaltak alapján legfeljebb 1 hónapon belül az adatait helyesbíti, amelyről az Ön által megadott elérhetőségen keresztül írásban értesít kap. 

Figyelembe véve az adatkezelés célját Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

2.3 A törléshez és az „elfeledtetéshez” való jog 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1. 4 pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. Amennyiben az adatok kezelésére további kötelezettsége nincs, akkor az Adatkezelő a kérelmet megvizsgálja és 1 hónapon belül döntéséről a megadott elérhetőségen keresztül Önt írásban értesíti. Az Adatkezelő az Ön kérésére törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

– az adatkezelés már nem szükséges, 

– Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, 

– Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 

– személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

2.4 A zároláshoz való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1.4 pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat. 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, 

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi azok törlését, 

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat védendő magánérdekből, 

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos érdekeivel szemben. 

2.5 Adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésre bocsátotta, ha: 

– az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, 

– automatizált módon történik. 

2.6 A tiltakozáshoz való jog 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1.4 pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Ebben az esetben az Adatkezelő az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek Ön érdekeivel szemben, vagy az adatkezelés közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében történik. 

3. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a Detekteam csoportos játékba regisztrált felhasználók azonosítása céljából és a regisztrációja kapcsán a szükséges mértékben kezeli. 

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, szükség esetén módosítja. 

3.1 Vonatkozó jogszabályok 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet GDPR) hatályba lépése 2018. május 25. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény (Infotv). 

4. Jogorvoslati lehetőségek 

4.1 Hatósági jogorvoslathoz való jog 

Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vizsgálatát kezdeményezheti az Infotv. alapján az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha 

az Adatkezelő az előzetes tájékozódáshoz való jogának, hozzáféréshez való jogának, helyesbítéshez való jogának, az adatkezelés korlátozásához való jogának, valamint a törléshez való jogának érvényesítését korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint 

a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat. 

4.2 A bírósági jogorvoslathoz való jog 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön az Adatkezelő ellen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Uniókötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. 

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Hozzájáruló nyilatkozat